Členité zalesněné území na jih a západ od Berounky mezi Tetínem, Tobolkou a Srbskem.

Katastrální území: Korno, Srbsko u Karlštejna, Tetín, Tobolka (okres Beroun)

Výměra: 496 ha

Nadmořská výška: 220–467 m

Vyhlášeno: 1952

V rozsáhlém území je v souladu s členitým reliéfem a klimatem vyvinut soubor vápnomilnývh ekosystémů zahrnující všechny hlavní biotopy Českého krasu. Nalezneme zde lužní a suťové lesy s pěnovcovými prameništi, dubohabřiny, kyselé doubravy, okroticové bučiny, šipákové doubravy 
a lesostepi spolu s xerotermními trávníky a více typů skalních stepí. Nacházejí se tu významné stratigrafické, paleontologické a archeologické lokality. Studium zdejší pestré hmyzí fauny má dlouholetou tradici.

Kodská stěna.
Kodská stěna. Foto: Josef Mottl