Půdní poměry oblasti jsou pestré. Klimazonálně patří území k oblasti s hnědozemním půdotvorným procesem. Vliv matečné horniny jako půdotvorného činitele je velmi silný. Na vápencích vznikají jednak rendziny nebo vápnité hnědozemě, vyskytují se i zbytky fosilních půd vzniklých v tropickém třetihorním podnebí – terra rosa. Na propustných podkladech štěrkových říčních teras dochází k podzolizaci. Na kyselých horninách (břidlice, křemence) se vyvinul hnědý ranker až málo vyvinuté hnědozemě. V omezeném rozsahu se vyskytují gleje. Obecně lze říci, že vlivem pestrých geologických podmínek a pestré lokální geomorfologie došlo k vyvinutí rovněž prostorově pestré mozaiky půdního pokryvu. To má nezanedbatelný vliv na další složky živé přírody.

Step v PR Kobyla.
Step v PR Kobyla. Foto: Josef Mottl