Jestli plánujete přijet do Českého krasu, přinášíme vám několik zajímavých tipů na výlet. Příroda je tu zachovalá a rozmanitá také proto, že se o ni pečlivě staráme – kosíme a přepásáme louky, pěstujeme smíšené přírodě blízké lesy, navracíme do krajiny cesty, meze a mokřady. K potěše a poznání všech ohleduplných návštěvníků. Příroda návštěvníky totiž obohacuje svou krásou a je zdrojem psychické rovnováhy.

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových. Další informace a upozornění najdete také zde.

Další tipy na výlet můžete najít na této adrese:  www.snamidoprirody.cz

Vápenec a Český kras.

V Českém krasu se všude potkáváme s vápencem, tvoří zde převážnou část geologické stavby.

Vápenec je usazená hornina, vzniklá z vápnitých schránek mořských bezobratlých živočichů před 400 miliony lety. Jeho schopnost rozpouštět se ve vodě, a za příhodných podmínek se jinde usazovat umožňuje tzv. krasovění. Proto je dnešní krajina Českého krasu rozryta škrapy, kaňony a roklemi, a provrtána mnoha jeskyněmi, kterých zde bylo objeve 700. I další geologické procesy podpořily různorodost a kopcovitost krajiny.

Vápencové kopce jsou nejčastěji porostlé neobvykle druhově bohatými dubovými háji, dubohabřinami a lesostepmi. Vyhřáté vápencové skalní srázy a stepi hostí jedinečné druhy rostlin, motýlů a jiných bezobratlých živočichů.

Z vápence je zde i téměř každá zkamenělina. Výskytem zkamenělin je Český kras světově proslulý. Už v 19. století byl Joachim Barrande fascinován místními nálezy zkamenělých organismů.

Vápenec se tu také odedávna těžil. Množství starých, většinou malých lomů má dnes přírodní charakter. Novější velké lomy do krajiny výrazně zasahují.

Vápenec dal v Českém krasu vzniknout pestré, mnohotvárné, dynamické, ale i tajuplné krajině.