Český kras je největší vápencová oblast v Čechách. Geologický podklad má významný vliv na charakter celého území včetně výskytu řady přírodních zajímavostí, maloplošných chráněných území a krasových jevů. Vedle vápenců silurského a devonského stáří doplňují geologické složení ještě souvrství břidlic a diabasové vyvřeliny. Jako nejmladší horniny vznikají vysrážením vápence ve vodě povrchové pěnovce a travertiny.

Pěnovcové kaskády v Císařské rokli.
Pěnovcové kaskády v Císařské rokli. Foto: Josef Mottl


 

Zvrásněné vrstvy vápencových uloženin.
Zvrásněné vrstvy vápencových uloženin. Foto: Josef Mottl