Ochranu přírody a krajiny v CHKO Český kras vykonává Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče
o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich
​​​​​​​výskytu v území.

Zonace CHKO Český kras

Zonace

Zonace v Českém krasu byla navržena tak, aby jednotlivé zóny (zejména I. a III.) tvořily větší a v ideálním případě souvislé celky. II. zóna pak často tvoří jakési „rozšířené ochranné pásmo“ maloplošných zvláště chráněných území.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Český kras

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Českého krasu jsou chráněny v rámci 21 maloplošných chráněných území. Z toho 2 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace dále 4 národní přírodní památky 9 přírodních rezervací a 6 přírodních památek. Samostatná kategorie je bezzásahové území Doutnáč (starý dubohabrový les je zde ponechán samovolnému vývoji).

Více informací
Památné stromy CHKO Český kras

Památné stromy

Staré stromy, mohutné stromy. Lípy u kapliček a křížků, duby značící okraje lesů, hrušně v polích a u cest. Mezi mnoha stromy, které v krajině potkáváme, některé vynikají. Vynikají svojí mohutností kmene, neobvyklým druhem, svým umístěním v krajině – že jsou třeba z daleka viditelnou dominantou, nebo doplňkem místní architektury. A stromy, k nimž se váže konkrétní známá historická událost nebo pověst. Vybrané z nich jsou úředně vyhlášené jako “památný strom”, jiné podobné můžeme stále objevovat.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu CHKO Český kras

Péče o přírodu

O chráněné druhy a lokality pečujeme a finančně podporujeme specifická opatření vyhovující konkrétním předmětům ochrany. Nejvýznamnější je pastva smíšenými stády ovcí a koz, kosení a vyřezávání křovin. V lesích se daří postupně nahrazovat nepůvodní jehličnany za původní listnaté dřeviny.

Více informací
Územní systém ekologické stability v CHKO Český kras

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Více informací
krajina

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací
horovodocyklo

 Cestovní ruch

Český kras je hojně navštěvován především obyvateli města Prahy, na jehož území zasahuje východní část CHKO. Dobrá dopravní dostupnost umožńuje navštěvovat krásy především její západní části. Český kras nabízí málo náročnou turistiku, cyklistiku, horolezecké i vodácké trasy a řadu kulturních památek. Na některých místech je však pohyb návštěvníků omezen.

Více informací