Fakta o Českém krase:

  • rozloha: 130 km2
  • nadmořská výška: 199 - 499 m n. m.
  • vyhlášení: 19. 9. 1972
  • 21 maloplošných zvláště chráněných území: 2 národní přírodní rezervace (NPR), 9 přírodních rezervací (PR), 4 národní přírodní památky (NPP) a 6 přírodních památek (PP)
  • Natura 2000: 9 evropsky významných lokalit (EVL)

Český kras je jedinečné území z hlediska světové geologie, stratigrafie siluru a devonu a výzkumu vývoje života v těchto obdobích historie Země. Je to rovněž největší vápencové území v Čechách se zachovalými rozsáhlými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů s velmi bohatou květenou a zvířenou. Pestrost přírody je zde výrazně ovlivněna říčním a krasovým fenoménem. Pro mnoho druhů rostlin a bezobratlých živočichů je Český kras jediným místem jejich výskytu v Čechách.